Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Ιανουάριος 2019

Η online έκδοση του τεύχους Ιανουαρίου 2019 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Γεώργιος Απ. Γεωργιάδης Η απαλλαγή του εγγυητή λόγω έκλειψης του δικαιοπρακτικού θεμελίου της σύμβασης εγγύησης (3)

• Ιωάννης Π. Μάρκου Η νέα αναμόρφωση του νόμου περί ανωνύμων εταιριών – Μια πρώτη αποτίμηση των βασικών θέσεων του ν. 4548/2018 (14)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Σύμβαση διαχείρισης επιχείρησης: Περιεχόμενο και βασικά τυπολογικά χαρακτηριστικά· υποχρεώσεις και δικαιώματα των μερών. Διάκριση της σύμβασης διαχείρισης από τη μίσθωση της επιχείρησης ως προσοδοφόρου αντικειμένου (ΑΠ 1677/2017) (32)

• Κύρος ιδιόγραφης διαθήκης: Μόνη η υποστήριξη από τρίτον του χεριού του διαθέτη, έτσι ώστε να μπορεί αυτός να γράφει πιο άνετα, δεν συνιστά παρέμβαση που επηρεάζει το κύρος της διαθήκης. Αντιθέτως, είναι άκυρη η διαθήκη όταν ο τρίτος κατευθύνει κατά τέτοιο τρόπο το χέρι του διαθέτη, ώστε η γραφική κίνηση να προέρχεται από τον ίδιο, ενώ ο διαθέτης έχει μετατραπεί σε άβουλο όργανο του τρίτου (ΑΠ 855/2018) (40)

• Υποχρέωση πίστης των εταίρων: Θετική και αρνητική όψη της υποχρέωσης πίστης των μελών του Δ.Σ. απέναντι στην ανώνυμη εταιρεία. H παράλειψη μέλους του Δ.Σ. να συνάψει συγκεκριμένη σύμβαση προς όφελος της εταιρείας συνιστά παράβαση της οργανικής υποχρέωσης πίστης του (ΤρΕφΛαρ 187/2018 με παρατηρήσεις Ιω. Παπαδημόπουλου) (47)

• Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας: Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας χορηγούμενο σε φαρμακευτικά προϊόντα (ΔικΕΕ C-527/17 με παρατηρήσεις Β. Κρικέτου) (51)

• Σήμα: Αμάχητο τεκμήριο αποδυνάμωσης του δικαιώματος στο σήμα όταν ο δικαιούχος ανέχθηκε αδιαμαρτύρητα επί πενταετία τη χρήση του σήματός του από τρίτον. Η ως άνω μορφή αποδυνάμωσης είναι ειδική, επέρχεται δηλαδή χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της γενικής ρήτρας του άρθρου 281 ΑΚ. Δεν αποκλείεται το δικαίωμα στο σήμα να έχει αποδυναμωθεί και πριν από την συμπλήρωση της πενταετίας, εφόσον όμως στην περίπτωση αυτή πληρούνται οι όροι του άρθρου 281 ΑΚ (ΑΠ 414/2018) (56)

• Αθέμιτος ανταγωνισμός: Η πιστή και απαράλλακτη αντιγραφή προϊόντων ξένης εργασίας ενδέχεται κατ’ εξαίρεση να ενέχει τέτοια απαξία, ώστε η απομίμηση να λαμβάνει καθεαυτήν τον χαρακτήρα της αθέμιτης πράξης, έστω και αν δεν συντρέχουν τα κατ’ αρχήν αναγκαία πρόσθετα στοιχεία της πρωτοτυπίας του αντιγραφόμενου προϊόντος και του κινδύνου συγχύσεως του καταναλωτικού κοινού (ΠΠρΑθ 1008/2018 με παρατηρήσεις Μ.-Θ. Μαρίνου) (59)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

• Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ. Μαρίνος Διερεύνηση της συμφωνίας του άρθρου 18 παρ. 3 του ν. 2121/1993 (δικαίωμα συμμετοχής εκδότη στην εύλογη αμοιβή) προς το ενωσιακό δίκαιο (65)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Χάρης Ε. Αποστολόπουλος Το πρότυπο του «μέσου καταναλωτή» στην προστασία από παραπλάνηση και η επίδραση του συμπεριφορικού δικαίου (behavioral law) (74)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

• Λάμπρος Σινανιώτης: Γενικές Αρχές των ενδίκων μέσων κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (υπό Γ. Σταραντζή) (80)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Ιανουαρίου 2019 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Ιανουαρίου 2019 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.