Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Φεβρουάριος 2021

Η online έκδοση του τεύχους Φεβρουαρίου 2021 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Καλλιρρόη Παντελίδου Η γονική μέριμνα και το δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο εκτός γάμου: Δύο θεσμοί σε εξέλιξη (81)

Στέφανος Καραμέρος Η έννοια του όρου «οριστική απόφαση» στο άρθρο 724 ΚΠολΔ (88)

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Προσβολή της προσωπικότητας και πρόκληση ηθικής βλάβης με δημοσίευμα στο διαδίκτυο: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου τους είναι κατ’ εξαίρεση επιτρεπτή, εφόσον έλαβε χώρα εντός των ορίων του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης, εξυπηρετούσε δημοσιογραφικό σκοπό προς το συμφέρον της ενημέρωσης του κοινού και δεν υπερέβη το αναγκαίο μέτρο επεξεργασίας (ΠΠρΑθ 3712/2020) (103)

Προσημείωση υποθήκης: Σύμφωνα με το νέο άρθρο 724 παρ. 1 ΚΠολΔ είναι πλέον δυνατή η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης δυνάμει απλώς οριστικής καταψηφιστικής απόφασης, η οποία μάλιστα δεν είναι απαραίτητο να έχει κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή (ΑΠ 251/2020 με σημείωση Κ. Α. Χριστακάκου) (110)

Εκούσια αναγνώριση της πατρότητας: Δυνατότητα του πατέρα να ζητήσει ακύρωση της δήλωσης αναγνώρισης λόγω ουσιώδους πλάνης του. Το εν λόγω δικαίωμα ακύρωσης της εκούσιας αναγνώρισης με βάση τις γενικές διατάξεις για την πλάνη δεν αντίκειται στην ΕΣΔΑ ή στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το νομικό καθεστώς των τέκνων που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους (ΑΠ 562/2020 με παρατηρήσεις Αθ. Κοντογιάννη) (113)

Ανάκληση ιδιόγραφης διαθήκης: Η τυχαία ή από παράνομη πράξη τρίτου προκαλούμενη καταστροφή ή απώλεια του εγγράφου της διαθήκης δεν συνιστά ανάκληση και άρα δεν επιδρά στο κύρος αυτής. Αν όμως ο ίδιος ο διαθέτης κατέστρεψε τη διαθήκη, τεκμαίρεται ότι είχε σκοπό να την ανακαλέσει (ΑΠ 710/2020) (126)

Υπολογισμός της δικηγορικής αμοιβής σε περίπτωση έλλειψης ειδικής συμφωνίας των μερών: Παραπομπή στην Ολομέλεια ως γενικότερου ενδιαφέροντος του ζητήματος, αν η αμοιβή καθορίζεται επί τη βάσει ενός σταθερού ποσοστού που εφαρμόζεται ενιαία επί της αξίας ολόκληρου του αντικειμένου της δίκης ή αν καθορίζεται κατά φθίνουσα κλίμακα (ΑΠ 455/2020) (130)

Ειδική διαδοχή στην κυριότητα εκμισθωμένου ακινήτου: Υπεισέλευση του υπερθεματιστή στην έννομη θέση του εκμισθωτή ακινήτου-κυρίου συνεπεία πλειστηριασμού. Διαχρονικό δίκαιο (ΕφΛαρ 431/2019 με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (136)

Σχέση του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας με την προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων: Εθνική νομοθετική ρύθμιση δεν επιτρέπεται να παρέχει προστασία σε υποδείγματα, δικαιολογούμενη από μόνο το γεγονός ότι τα προστατευόμενα υποδείγματα έχουν ιδιαίτερη αισθητική αξία (ΔικΕΕ C-683/17 με παρατηρήσεις Μ.-Θ. Μαρίνου) (147)

 ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Διονυσία Καλλινίκου Ρυθμίσεις για τη σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής (153)

Σεβαστή Αμανατίδου Τα όρια εφαρμογής του άρθρου 102 ΣΛΕΕ στην αγορά του φαρμάκου και η επίπτωσή της στις παράλληλες εξαγωγές (156)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Φεβρουαρίου 2021 πατήστε εδώ.