Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Φεβρουάριος 2019

Η online έκδοση του τεύχους Φεβρουαρίου 2019 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Χαράλαμπος Π. Παμπούκης Η έννοια και η λειτουργία της διατάξεως του άρθρου 21 του ν. 1738/1987 στο ελληνικό δίκαιο (81)
Βασίλης Σ. Τριανταφυλλίδης Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και οι περί εντολής διατάξεις του Αστικού Κώδικα (87)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης: Υιοθεσία ανηλίκου. Μετά την ολοκλήρωση της υιοθεσίας οι βιολογικοί συγγενείς του θετού τέκνου δεν ανήκουν πλέον στην «οικογένειά» του κατά την έννοια του άρθρου 932 ΑΚ (ΑΠ 51/2018) (101)

• Νόμιμη μοίρα: Η ιδιότητα του δωρεοδόχου ως μεριδούχου ή τρίτου (κατά τη διάκριση του άρθρου 1831 § 2 ΑΚ) κρίνεται κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου. Η τυχόν μεταγενέστερη αποποίηση της κληρονομίας από τον δωρεοδόχο-μεριδούχο, δεν μετατάσσει την προς αυτόν δωρεά από την κατηγορία των δωρεών προς μεριδούχους σε εκείνη των δωρεών προς τρίτους (ΕφΑθ 5945/2018 με παρατηρήσεις Κ. Σαϊτάκη) (107)

• Κατάσχεση εις χείρας τετάρτου: Η κατάσχεση εις χείρας τετάρτου δεν προβλέπεται μεν ρητώς στον ισχύοντα ΚΠολΔ, πλην όμως πρόκειται για επιτρεπτή δικονομική απλούστευση, σύμφωνη με την αρχή της οικονομίας της δίκης (ΜΠρΡόδου 233/2018) (118)

• Λύση ομόρρυθμης εταιρείας για σπουδαίο λόγο: Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της εταιρείας λόγω αδυναμίας των εταίρων να συνεργαστούν μεταξύ τους, αντί της λύσης της εταιρείας μπορεί το δικαστήριο να διατάξει ως ηπιότερο μέτρο τον αποκλεισμό ορισμένου εταίρου (ΜΠρΤρικ 193/2018 με παρατηρήσεις Ιω. Παπαδημόπουλου) (121)

• Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης: Απόρριψη αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, υποβληθείσας μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4446/2016, επειδή πιθανολογήθηκε ότι τα προτεινόμενα μέτρα ανάκαμψης δεν διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της εταιρείας (ΠΠρΧανίων 14/2018 με παρατηρήσεις Θ. Κουλουριάνου) (133)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Στέργιος Φράστανλης Αστική ευθύνη διοικητών έναντι των εταιρικών δανειστών (άρθρο 98 ΠτΚ) (150)

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

• Γεώργιος Βελλής (υπό Απ. Γεωργιάδη) (160)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Φεβρουαρίου 2019 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Φεβρουαρίου 2019 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.