Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Δεκέμβριος 2021

Η online έκδοση του τεύχους Δεκεμβρίου του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Καλλιόπη Α. Χριστακάκου-Φωτιάδη Σκέψεις για τη δυνατότητα παραίτησης από την αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού (με αφορμή σχετικές ρήτρες σε συμβάσεις με το Δημόσιο) (721)

• Ζαφείριος Ν. Τσολακίδης Αποποίηση κληρονομίας από ανηλίκους μετά τον Ν. 4786/2021 (725)

• Βάγιας Παναγιωτόπουλος Παροχή εμπράγματης ασφάλειας εν αγνοία της παραγραφής της ασφαλιζόμενης απαίτησης (734)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Σωματείο: Η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι περιλαμβάνει και την ελευθερία επιλογής των κατάλληλων οργανωτικών μέσων για την επίτευξη του σκοπού του σωματείου. Αρχή της ισοτιμίας των μελών έναντι του σωματείου και εξαιρέσεις από αυτή (ΑΠ 37/2021) (746)

• Ανάκληση δωρεάς λόγω αχαριστίας: Μετά την ανάκληση η παροχή αναζητείται ως αδικαιολόγητος πλουτισμός, εκτός αν ο δωρεοδόχος απέκτησε εν τω μεταξύ την κυριότητα του πράγματος με χρησικτησία. Η χρησικτησία, τακτική ή έκτακτη, αποτελεί νόμιμη αιτία διατήρησης του πλουτισμού. Ο χρόνος της έκτακτης χρησικτησίας αρχίζει να υπολογίζεται από την εκτέλεση της δωρεάς και όχι από την άσκηση του διαπλαστικού δικαιώματος της ανάκλησης (ΑΠ 41/2021) (751)

• Πώληση: Προϋποθέσεις συρροής ενδοσυμβατικής ευθύνης με ευθύνη από αδικοπραξία (απάτη) σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας πωληθέντος πράγματος (ΑΠ 14/2021) (753)

• Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης: Η σχετική αξίωση εκχωρείται ή κληρονομείται μόνον αν αναγνωρίσθηκε με σύμβαση ή επιδόθηκε γι’ αυτήν αγωγή. Επί πλειονότητας κληρονόμων το ποσό που αποκτά καθένας από αυτούς ως χρηματική ικανοποίηση είναι ανάλογο της κληρονομικής του μερίδας. Παραίτηση από τη νόμιμη μοίρα είναι δυνατή και μετά την πάροδο της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομίας, εκτός αν έχει εκδηλωθεί προηγουμένως εκ μέρους του μεριδούχου αντίθετη βούληση (ΜΠρΑθ 166/2020) (755)

• Προσημείωση υποθήκης: Οι αρχές της δημοσιότητας και της ειδικότητας διέπουν και την προσημείωση υποθήκης. Αν τα βαρυνόμενα ακίνητα είναι συνεχόμενα και χρησιμοποιούνται ενιαία, για να είναι έγκυρη η εγγραφή της προσημείωσης, η περιγραφή τους πρέπει να γίνεται διακριτώς, κατά τρόπο που να μην δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς την ταυτότητά τους (ΑΠ 50/2021) (757)

• Διαζύγιο: Άσκηση αγωγής και ανταγωγής διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού του γάμου. Αν ο εναγόμενος σύζυγος αρνείται την αγωγή διαζυγίου (επιθυμώντας να διασώσει την έγγαμη σχέση) και ασκεί επικουρικά ανταγωγή λύσης του γάμου για λόγους που αφορούν στο πρόσωπο του ενάγοντος συζύγου, εφόσον η αγωγή γίνει δεκτή, ο εναγόμενος (και επικουρικά αντενάγων) δικαιούται να ασκήσει έφεση με σκοπό να αποφευχθεί η λύση του γάμου (ΑΠ 1262/2020) (760)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2021 (773)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.