Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Δεκέμβριος 2018

Η online έκδοση του τεύχους Δεκεμβρίου 2018 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Ζαφείριος Ν. Τσολακίδης Η έννοια του καταναλωτή μετά τον Ν. 4512/2018 (721)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Αδικοπραξία: Αδικοπρακτική ευθύνη ενυπόθηκου δανειστή που αρνείται αδικαιολόγητα και κακόβουλα να συναινέσει στην εξάλειψη υποθήκης που ασφαλίζει αποσβεσθείσα πλέον απαίτησή του. Ηθική βλάβη προκληθείσα από περισσότερες πράξεις, ενός ή περισσότερων προσώπων, που συνιστούν ενότητα (ΑΠ 1854/2017) (730)

• Πώληση επιχείρησης: Πώληση συνιστά και η μεταβίβαση όλων των μετοχών ή μεριδίων της κεφαλαιουχικής ή προσωπικής εταιρείας που είναι φορέας της επιχείρησης ή η απόκτηση από τρίτον της πλειοψηφίας των μετοχών/μεριδίων. Ευθύνη του πωλητή της επιχείρησης για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα. Το πραγματικό ή νομικό ελάττωμα μπορεί να αφορά σε κάποιο από τα επιμέρους στοιχεία της ή στην επιχείρηση ως σύνολο (ΠΠρΑθ 3704/2017) (733)

• Ιδιοκτησιακό καθεστώς των “γκρεμνών” της νήσου Σαντορίνης: Τα γκρεμνά ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, στο οποίο περιήλθαν “δικαιώματι πολέμου” από το Τουρκικό Δημόσιο (ΑΠ 1079/2017 με παρατηρήσεις Κ. Α. Χριστακάκου) (735)

• Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Αναπροσαρμογή της σύμβασης δανείου λόγω απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών. Επαναφορά της διαταραχθείσας συμβατικής ισορροπίας με επέμβαση στο ύψος του spread (ΕφΘεσ 1663/2018 με παρατηρήσεις Αιμ. Ευθυμίου) (742)

• Προστασία καταναλωτών: Έννοιες του “εμπορευόμενου/εμπόρου” και των “εμπορικών πρακτικών”. Το άρθρο 2 στοιχ. β΄ και δ΄ της Οδηγίας 2005/29 και το άρθρο 2 σημ. 2 της Οδηγίας 2011/83 πρέπει να ερμηνεύονται ομοιόμορφα. Ανάρτηση στο διαδίκτυο από φυσικό πρόσωπο αγγελιών για την πώληση καινούργιων και μεταχειρισμένων αγαθών (ΔικΕΕ C-105/17 με παρατηρήσεις Μ. Χατζηπαναγιώτη) (754)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

• Παναγιώτης Κ. Μάζης Ζητήματα σχετικά με το κύρος της προσημείωσης υποθήκης και της τροπής της σε υποθήκη (760)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Θεόδωρος Χίου Διασυνοριακή φορητότητα επιγραμμικών υπηρεσιών μουσικής μετά τον Κανονισμό 1128/2017: προκλήσεις και προοπτικές για την ψηφιακή εκμετάλλευση προστατευόμενων μουσικών έργων (762)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2018 (773)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Δεκεμβρίου 2018 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Δεκεμβρίου 2018 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.