Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2019

Η online έκδοση του τεύχους Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2019 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Νικόλαος K. Ρόκας Ζητήματα αστικής ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας (481)

Ευαγγελία Θ. Νεζερίτη Η συν[υπ]αιτιότητα του εξ αδικοπραξίας παθόντος – Ιδίως μερικές σκέψεις για τη διορθωτική λειτουργία του άρθρου 300 ΑΚ στο πεδίο της αδικοπρακτικής ευθύνης (488)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Μαχητό τεκμήριο συναποβίωσης: Η εφαρμογή του άρθρου 38 ΑΚ επιφέρει ματαίωση των κληρονομικών δικαιωμάτων που εξαρτώνται από την προαποβίωση ή την επιβίωση κάποιου προσώπου, με συνέπεια καθένας από τους αποβιώσαντες να κληρονομείται από τους δικούς του κληρονόμους (ΑΠ 856/2018) (501)

• Προσδιορισμός της παροχής κατά δίκαιη κρίση: Η διάταξη του άρθρου 371 ΑΚ δεν αποσκοπεί στην προστασία του ασθενέστερου μέρους, που προσχωρεί σε ορισμένη σύμβαση και αποδέχεται αναντίρρητα τους όρους που θέτει ο αντισυμβαλλόμενός του. Τέτοια λειτουργία επιτελεί το άρθρο 281 ΑΚ (ΑΠ 1118/2018) (509)

• Αποδοχή κληρονομίας – Kτήση πλασματικής νομής: Η μεταγραφή της αποδοχής κληρονομίας συνεπάγεται την κτήση της κυριότητας επί των ακινήτων αναδρομικά από τον χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που τρίτοι έχουν αποκτήσει νόμιμα μέχρι τη μεταγραφή (ΑΠ 1358/2018 με σημείωση Κ. Α. Χριστακάκου και παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (515)

• Καταχρηστικοί Γενικοί Όροι Συναλλαγών: Ο όρος, σύμφωνα με τον οποίο ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς την τράπεζα είτε στο νόμισμα της χορήγησης του δανείου είτε σε ευρώ, με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα της καταβολής, είναι δηλωτικός και ως τέτοιος εξαιρείται του ελέγχου καταχρηστικότητας (ΟλΑΠ 4/2019) (522)

• Αρχή της διαφάνειας των ΓΟΣ: Άκυρος ο ΓΟΣ περί υπολογισμού του επιτοκίου με βάση το έτος των 360 ημερών, καθόσον στερεί από τον καταναλωτή τη δυνατότητα να πληροφορηθεί το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο (ΜΠρΠειρ 42/2019 με παρατηρήσεις Σ. Ιωακειμίδη) (525)

• Απαγορευμένη σύμπραξη επιχειρήσεων κατά το άρθρο 101 ΣΛΕΕ: Στην περίπτωση που όλες οι μετοχές των εταιρειών που συμμετείχαν στην απαγορευμένη σύμπραξη αποκτήθηκαν από άλλες εταιρείες, που προέβησαν εν συνεχεία στη λύση των αρχικών εταιρειών και συνέχισαν οι ίδιες τις εμπορικές τους δραστηριότητες, είναι δυνατόν η ευθύνη για τη ζημία που προκλήθηκε από τη σύμπραξη να καταλογισθεί στις αποκτώσες εταιρείες (ΔικΕΕ C-724/17 με παρατηρήσεις Ευ. Λιάσκου) (534)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

• Λάμπρος Κιτσαράς Κτήση σε πλειστηριασμό ακινήτου που δεν ανήκει στον καθ’ ου η εκτέλεση. Διαχρονικό δίκαιο. Κρητικός Κώδικας – Κρητική Πολιτική Δικονομία. Συνέπειες από την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση από τον κύριο (και το δημόσιο) των εμπράγματων αξιώσεων κατά του υπερθεματιστή (542)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Φώτιος Νικολάου Έλλειψη ικανότητας προς καταλογισμό και ευθύνη του ακαταλόγιστου ζημιώσαντος: Μία συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 915-918 ΑΚ (549)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2019 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2019 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.