Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2018

Η online έκδοση του τεύχους Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2018 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Φίλιππος Δωρής Δικαιοσυγκριτικές επισημάνσεις με αναφορά στις νέες διατάξεις των άρθρων 1153-1161 του γαλλικού ΑΚ για την αντιπροσωπεία (άμεση και έμμεση) (481)

Δημήτρης Κ. Αυγητίδης H απαλλαγή του οφειλέτη φυσικού προσώπου ως δεύτερη ευκαιρία (495)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Προσύμφωνο πώλησης ακινήτου: Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας εκπλήρωσης της αναληφθείσας υποχρέωσης του οφειλέτη (πωλητή) να μεταβιβάσει το συμφωνηθέν ακίνητο, ο από το προσύμφωνο δανειστής (αγοραστής) δικαιούται να αξιώσει ως περιελθόν το τίμημα της πώλησης του ακινήτου σε τρίτον (ΑΠ 2090/2017) (506)

«Αποζημιωτικές ρήτρες» ή «ρήτρες κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης»: Σχέση τους προς την ποινική ρήτρα. Με τις εν λόγω ρήτρες τα μέρη επιχειρούν να προκαθορίσουν την οφειλόμενη αποζημίωση για την περίπτωση της μη εκπλήρωσης της σύμβασης, χωρίς να χρειάζεται ο δανειστής να αποδείξει την ύπαρξη ή την έκταση της ζημίας του. Εφόσον αφαιρούν από τον οφειλέτη το δικαίωμα ανταπόδειξης, οι αποζημιωτικές ρήτρες είναι άκυρες ως αντικείμενες στην αναγκαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 298 ΑΚ (ΑΠ 2049/2017) (509)

Γάμος μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου: Με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ο γάμος μεταξύ ομοφύλων είναι ανυπόστατος (ΑΠ 1428/2017 με παρατηρήσεις Π. Νικολόπουλου) (513)

Εκκαθάριση συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας: Ο ΛΑΓΗΕ δύναται να αναθέσει σε φορέα κάλυψης, δηλαδή σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, την κάλυψη τυχόν ελλείμματος των ενεργειακών συναλλαγών. Μέχρις ότου ορισθεί ένα τέτοιος φορέας, εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 92 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ), ο δε ΛΑΓΗΕ ευθύνεται πρωτογενώς έναντι των παραγωγών για τις ανακύπτουσες ανισορροπίες του ενεργειακού ισοζυγίου (ΠΠρΛαρ 7/2018) (529)

Ειδική διαχείριση νομικών προσώπων κατά τα άρθρα 68 επ. του Ν. 4307/2014: Η ως άνω διαδικασία είναι παραπτωχευτική και επομένως κηρύσσεται, εξελίσσεται και περατώνεται ανεξάρτητα από την πτώχευση. Διά του θεσμού της ειδικής διαχείρισης σκοπείται πρωτίστως η συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης (ΜΠρΑθ 725/2018 με παρατηρήσεις Π. Γεωργαντόπουλου) (537)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Χρήστος Χασάπης Η προβληματική της διάκρισης της κατ’ αποκοπή αποζημίωσης από την ποινική ρήτρα – Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΑΠ 2049/2017 (544)

Χάρις Σ. Τσίγκου Το σύστημα κυρώσεων του ν. 4481/2017: η εποπτεία της συλλογικής διαχείρισης και η καταστολή των διαδικτυακών προσβολών (553)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2018 πατήστε εδώ.
Για να αποκτήσετε το τεύχος Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2018 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.