Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Απρίλιος 2022

Η online έκδοση του τεύχους Απριλίου του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
• Νικόλαος Καν. Κλαμαρής Η «Πιλοτική Δίκη» με βάση το υπό διαβούλευση Σχέδιο-Νόμου: Σκέψεις νομοτεχνικής και δογματικής φύσεως ως προς την προβλεπόμενη ρύθμιση με κριτική αξιολόγηση (241)
• Φίλιππος Λάμπου Η έννομη θέση των ζώων στο ιδιωτικό δίκαιο (248)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
• Μίσθωση πράγματος: Δικαιούμενοι σε αποζημίωση επί καταστροφής μισθωμένου αυτοκινήτου με βάση είτε τις διατάξεις για την μίσθωση είτε τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες. Σύμφωνο προαιρέσεως (με παρατηρήσεις Π. Γεωργάκη) (ΑΠ 737/2021) (255)
• Αδικοπραξία: Παραγραφή αποζημιωτικής αξίωσης του παθόντος για ζημία απορρέουσα από εξακολουθητική αδικοπραξία (με παρατηρήσεις Σ. Ιωακειμίδη) (ΑΠ 846/2021) (266)
• Αδικοπραξία: Ο τραυματισθείς συνεπεία αδικοπραξίας τρίτου, ο οποίος δέχεται την αυξημένη περιποίηση και την φροντίδα συγγενικών του προσώπων, δικαιούται να απαιτήσει ως αποζημίωση το ποσό που θα ήταν υποχρεωμένος να καταβάλει σε αποκλειστική νοσοκόμα-οικιακή βοηθό, έστω και αν δεν καταβάλλει αμοιβή στα συγγενικά του πρόσωπα (ΑΠ 752/2021) (272)
• Αναγκαστική εκτέλεση με βάση τις διατάξεις του ν.δ. της 17.7/13.8.1923: Η κανονιστική εμβέλεια και ο σκοπός του ν.δ. της 17.7/13.8.1923 καταλαμβάνει αποκλειστικώς τα ακίνητα, χωρίς να μπορεί να επεκταθεί και στα πλοία, δεδομένης της βαρύτητας των εννόμων συνεπειών της επιβολής αναγκαστικής κατάσχεσης επί αυτών (ΑΠ 55/2021) (290)
• Επιταγή προς εκτέλεση: Ακόμα και σε περίπτωση παραίτησης από την επιταγή προς εκτέλεση εκ μέρους του επισπεύδοντος, ο καθ’ ου δεν στερείται εννόμου συμφέροντος για την εκδίκαση της τυχόν ήδη ασκηθείσας ανακοπής του κατά αυτής, εφόσον έχει ήδη συμμορφωθεί εκουσίως, μερικώς ή ολικώς, προς το περιεχόμενο της επιταγής (ΜΕφΠειρ 431/2021) (291)
• Διαταγή πληρωμής: Αίτηση αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται δυνάμει διαταγής πληρωμής η οποία έχει προσβληθεί με ανακοπή. Επιβολή πλειόνων συντηρητικών κατασχέσεων για ποσά υπερκαλύπτοντα τις απαιτήσεις για τις οποίες εκδόθηκε η διαταγή (ΜΠρΑθ 818/2022) (293)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
• Αναστάσιος Βαλτούδης Κτήση πλοίου με πλειστηριασμό όταν ο καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτης δεν είναι κύριος του πλοίου (305)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
• Ευγενία Πρεβεδούρου Εφαρμογή του ιδιωτικού δικαίου από δημόσιους φορείς προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος (Με αφορμή τη ΜΠρΑθ 818/2022 – ασφ. μέτρα) (310)
• Κλεάνθης Ρούσσος Σωματειακό δίκαιο: Συμμετοχή τρίτων στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (319)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.