Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Απρίλιος 2019

Η online έκδοση του τεύχους Απριλίου 2019 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

 Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος Η ζημία σε δίκες με αντικείμενο αποζημίωση λόγω παραβάσεως κανόνων ανταγωνισμού – Ειδικά το τεκμήριο προκλήσεως της ζημίας (άρθρο 17 παρ. 2 Οδηγίας 2014/104, άρθρο 14 παρ. 3 N. 4529/2018) (241)

 Παναγιώτης Κολοτούρος Διάθεσις ουσιαστικών δικαιωμάτων διά μονομερών δικαιοπραξιών ή συμβάσεων του δικονομικού δικαίου (250)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αδικοπρακτική ευθύνη νομικού προσώπου: Παράλληλα με το νομικό πρόσωπο ευθύνονται κατ’ αρχήν σε αποζημίωση και όλα τα φυσικά πρόσωπα-μέλη της πολυμελούς διοικήσεως (που ενέργησε παράνομα και υπαίτια), χωρίς να απαιτείται εξειδίκευση των επιμέρους αρμοδιοτήτων και της προσωπικής στάσης εκάστου εξ αυτών (ΑΠ 758/2018) (268)

• Ευθύνη του παρέχοντος επενδυτικές υπηρεσίες: Πολλαπλές νομικές βάσεις θεμελίωσης της υποχρέωσης συμβουλευτικής καθοδήγησης και ενημέρωσης των επενδυτών (ΑΠ 974/2018 με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (270)

• Ευθύνη παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα: Δικαιούχος αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης είναι κάθε πρόσωπο που προέβη σε χρήση του ελαττωματικού προϊόντος, έστω και αν αυτή έλαβε χώρα στο πλαίσιο άσκησης των επαγγελματικών του καθηκόντων. Ο παραγωγός οφείλει να υπολογίζει και το ενδεχόμενο λανθασμένης χρήσης του πράγματος, όχι όμως και κατάχρησής του (ΑΠ 1359/2018) (278)

• Εξόφληση επιταγής: Η παράδοση του σώματος της επιταγής από τον κομιστή δημιουργεί τεκμήριο εξόφλησης του ποσού της από τον νυν κάτοχο της επιταγής, χωρίς να απαιτείται και η προσκόμιση εξοφλητικής απόδειξης, εκτός αν ο πληρώσας κατέβαλε ποσό μεγαλύτερο από το αναγραφόμενο στην επιταγή (ΑΠ 1012/2018) (290)

• Αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων εκούσιας δικαιοδοσίας: Αναστέλλεται μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί αιτήσεως αποκλεισμού εταίρου η εκτέλεση εκδοθείσας (και ήδη εκκληθείσας) απόφασης, που δέχεται την αίτηση λύσης της ομόρρυθμης εταιρείας για σπουδαίο λόγο (ΜΕφΛαρ 99/2019 με παρατηρήσεις Γ.-Α. Γεωργιάδη) (292)

Προσβολή σήματος ή διακριτικού γνωρίσματος: Νομικές βάσεις ευθύνης ενδιάμεσου φορέα, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτον για την προσβολή σήματος ή διακριτικού γνωρίσματος (έμμεση προσβολή) (ΠΠρΑθ 3016/2018 με παρατηρήσεις Σ. Σταυρίδου) (296)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Λάμπρος Κιτσαράς H περαιτέρω μεταβίβαση απαιτήσεως από δάνεια και πιστώσεις, μετά την αρχική απόκτησή της από «εταιρεία αποκτήσεως» του ν. 4354/2015. Προϋποθέσεις και συνέπειες (303)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Παρασκευή Παπαρσενίου Η ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων – Σκέψεις με αφορμή την ΑΠ 1359/2018 (312)

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

• Σύσταση υπ’ αριθμ. 791/2019: Επιβολή τέλους στους έγχαρτους λογαριασμούς της ΔΕΗ (317)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

• Απόστολος Σ. Γεωργιάδης: Τί είναι Δίκαιο. Η Νομική Επιστήμη για όλους (υπό Ν. Αγγελή) (319)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Απριλίου 2019 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Απριλίου 2019 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.

Το κατάστημά μας θα είναι κλειστό από 14/8 έως 1/9 και όλες οι παραγγελίες που θα εισαχθούν αυτές τις ημέρες θα εκτελεστούν τη Δευτέρα 2/9