Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Απρίλιος 2019

Η online έκδοση του τεύχους Απριλίου 2019 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

 Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος Η ζημία σε δίκες με αντικείμενο αποζημίωση λόγω παραβάσεως κανόνων ανταγωνισμού – Ειδικά το τεκμήριο προκλήσεως της ζημίας (άρθρο 17 παρ. 2 Οδηγίας 2014/104, άρθρο 14 παρ. 3 N. 4529/2018) (241)

 Παναγιώτης Κολοτούρος Διάθεσις ουσιαστικών δικαιωμάτων διά μονομερών δικαιοπραξιών ή συμβάσεων του δικονομικού δικαίου (250)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αδικοπρακτική ευθύνη νομικού προσώπου: Παράλληλα με το νομικό πρόσωπο ευθύνονται κατ’ αρχήν σε αποζημίωση και όλα τα φυσικά πρόσωπα-μέλη της πολυμελούς διοικήσεως (που ενέργησε παράνομα και υπαίτια), χωρίς να απαιτείται εξειδίκευση των επιμέρους αρμοδιοτήτων και της προσωπικής στάσης εκάστου εξ αυτών (ΑΠ 758/2018) (268)

• Ευθύνη του παρέχοντος επενδυτικές υπηρεσίες: Πολλαπλές νομικές βάσεις θεμελίωσης της υποχρέωσης συμβουλευτικής καθοδήγησης και ενημέρωσης των επενδυτών (ΑΠ 974/2018 με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (270)

• Ευθύνη παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα: Δικαιούχος αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης είναι κάθε πρόσωπο που προέβη σε χρήση του ελαττωματικού προϊόντος, έστω και αν αυτή έλαβε χώρα στο πλαίσιο άσκησης των επαγγελματικών του καθηκόντων. Ο παραγωγός οφείλει να υπολογίζει και το ενδεχόμενο λανθασμένης χρήσης του πράγματος, όχι όμως και κατάχρησής του (ΑΠ 1359/2018) (278)

• Εξόφληση επιταγής: Η παράδοση του σώματος της επιταγής από τον κομιστή δημιουργεί τεκμήριο εξόφλησης του ποσού της από τον νυν κάτοχο της επιταγής, χωρίς να απαιτείται και η προσκόμιση εξοφλητικής απόδειξης, εκτός αν ο πληρώσας κατέβαλε ποσό μεγαλύτερο από το αναγραφόμενο στην επιταγή (ΑΠ 1012/2018) (290)

• Αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων εκούσιας δικαιοδοσίας: Αναστέλλεται μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί αιτήσεως αποκλεισμού εταίρου η εκτέλεση εκδοθείσας (και ήδη εκκληθείσας) απόφασης, που δέχεται την αίτηση λύσης της ομόρρυθμης εταιρείας για σπουδαίο λόγο (ΜΕφΛαρ 99/2019 με παρατηρήσεις Γ.-Α. Γεωργιάδη) (292)

Προσβολή σήματος ή διακριτικού γνωρίσματος: Νομικές βάσεις ευθύνης ενδιάμεσου φορέα, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτον για την προσβολή σήματος ή διακριτικού γνωρίσματος (έμμεση προσβολή) (ΠΠρΑθ 3016/2018 με παρατηρήσεις Σ. Σταυρίδου) (296)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Λάμπρος Κιτσαράς H περαιτέρω μεταβίβαση απαιτήσεως από δάνεια και πιστώσεις, μετά την αρχική απόκτησή της από «εταιρεία αποκτήσεως» του ν. 4354/2015. Προϋποθέσεις και συνέπειες (303)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Παρασκευή Παπαρσενίου Η ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων – Σκέψεις με αφορμή την ΑΠ 1359/2018 (312)

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

• Σύσταση υπ’ αριθμ. 791/2019: Επιβολή τέλους στους έγχαρτους λογαριασμούς της ΔΕΗ (317)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

• Απόστολος Σ. Γεωργιάδης: Τί είναι Δίκαιο. Η Νομική Επιστήμη για όλους (υπό Ν. Αγγελή) (319)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Απριλίου 2019 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Απριλίου 2019 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.