Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Απρίλιος 2018

Η online έκδοση του τεύχους Απριλίου 2018 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Παναγιώτης Αλ. Παπανικολάου Προς μιαν εναρμονισμένη με το δίκαιο του ΑΚ ερμηνεία των ειδικών (αστικών) νομοθετημάτων (241)

Παναγιώτης Κ. Μάζης Ζητήματα σχετικά με την αξίωση αποζημίωσης του εκμισθωτή κατά του μισθωτή για παρακράτηση του μισθίου μετά τη λήξη της μίσθωσης (Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 601 ΑΚ) (246)

Θεόδωρος Χ. Κουλουριάνος Τα όργανα της πτωχευτικής διαδικασίας μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ΠτωχΚ (248)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αθέτηση προσυμφώνου και αδικοπρακτική ευθύνη: Μόνη η υπαίτια παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το προσύμφωνο δεν στοιχειοθετεί αδικοπραξία κατά την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ (ΕφΠειρ 446/2016 με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (258)

Καλόπιστη εκπλήρωση της παροχής (ΑΚ 288): Οι επαναλαμβανόμενες συμβατικές μειώσεις του συμφωνηθέντος τιμήματος, μολονότι δεν χαρακτηρίζονται από την αναγκαία ευρύτητα και επανάληψη, ώστε να θεωρηθούν συναλλακτικά ήθη, αποτελούν παράδειγμα καλόπιστης συμπεριφοράς των συμβαλλομένων (ΠΠρΑθ 188/2018) (265)

Ευθύνη άμισθου υποθηκοφύλακα: Αδικοπρακτική ευθύνη υποθηκοφύλακα, που ζήτησε και έλαβε για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης προς εξασφάλιση κοινού ομολογιακού δανείου αναλογικά δικαιώματα αντί των αποκλειστικά οφειλόμενων πάγιων δικαιωμάτων ύψους 100 ευρώ (ΑΠ 1430/2017 με παρατηρήσεις Κ. Σαϊτάκη και Ευ. Νεζερίτη) (268)

Ενεχύραση δίγραμμης επιταγής υπέρ Τράπεζας: Μόνη η παράλειψη αναζήτησης διευκρινίσεων, τιμολογίων ή άλλων φορολογικών στοιχείων που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη και την αρτιότητα της απαίτησης από την υποκείμενη σχέση δεν συνεπάγεται κατάφαση της γνώσης της ενεχυρούχου δανείστριας για την ύπαρξη προσωπικών ενστάσεων του εκδότη της επιταγής κατά του λήπτη ούτε καθιστά τη μεταγενέστερη επιδίωξη είσπραξης της επιταγής καταχρηστική (ΑΠ 1344/2017) (286)

Απαγορευμένη σύμπραξη στην αγορά του φαρμάκου: Συνιστά απαγορευμένο περιορισμό του ανταγωνισμού η σύμπραξη μεταξύ δύο ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που έγκειται στη διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών αναφορικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες της χρήσης ενός από τα ανταγωνιστικά φάρμακα, με σκοπό τη μείωση της αγοραστικής πίεσης που υφίσταται το άλλο (ΔΕΕ C-179/16 με παρατηρήσεις Β. Κρικέτου) (289)

Υποχρέωση μη ανταγωνισμού μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος επιχείρηση: Η εν λόγω υποχρέωση μπορεί να αποτελέσει ρητό όρο της σύμβασης πώλησης ή να απορρέει από την επιταγή της καλής πίστης (ΑΚ 288) (ΜΠρΗλείας 23/2018 με παρατηρήσεις Χ. Αποστολόπουλου) (297)

ΓΝΩΜΟΔΟΤIKA ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδου Συνέπειες άτυπης διανομής, έναντι του Δημοσίου, κοινού ακινήτου που έχει αποκτηθεί με έκτακτη χρησικτησία (309)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Πιερρίνα Κοριατοπούλου Η ειδική αποζημίωση του άρθρου 65 § 2 εδ. 2 του ν. 2121/1993 υπό το πρίσμα της πρόσφατης νομολογίας του ΔΕΕ (311)

Γεώργιος-Αλέξανδρος Αθ. Γεωργιάδης Εντολή και πληρεξουσιότητα πρόληψης για την περίπτωση δικαιοπρακτικής ανικανότητας (317)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Απριλίου 2018 πατήστε εδώ.
Για να αποκτήσετε το τεύχος Απριλίου 2018 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.