Άρειος Πάγος 463/2022 (Πολ.)

Διατροφή ανήλικου τέκνου από τους γονείς του

Οι γονείς υποχρεούνται να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο, ακόμα και αν αυτό διαθέτει περιουσία επαρκή για την συντήρησή του, η οποία όμως δεν έχει ρευστοποιηθεί (ΑΚ 1486 παρ. 2). Η χρησιμοποίηση του κεφαλαίου της περιουσίας του ανήλικου τέκνου για διατροφικές δαπάνες που αφορούν το ίδιο ή την υπόλοιπη οικογένεια επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εξαιρετικής ανάγκης και ύστερα από σχετική δικαστική άδεια. Εφόσον το εν λόγω κεφάλαιο χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες του ίδιου του τέκνου, δεν γεννάται υποχρέωση απόδοσης σ’ αυτό των δαπανηθέντων. Οι δαπάνες που γίνονται από τους γονείς για την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου ανήκουν στο περιεχόμενο της υποχρέωσης διατροφής που τους βαρύνει· ως προς αυτές δεν θεμελιώνεται αξίωση επιστροφής κατά των τέκνων.

Δείτε περισσότερα εδώ.