Άρειος Πάγος 1869/2022 (Πολ.)

Ομόρρυθμη εταιρεία

Η σχέση του διαχειριστή προς την ομόρρυθμη εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις περί εντολής και ειδικότερα από τις ΑΚ 714-723. Ενδοσυμβατική ευθύνη του διαχειριστή ως εντολοδόχου έναντι της ομόρρυθμης εταιρείας ιδρύεται όταν ο εντολοδόχος-διαχειριστής παραβιάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την υποχρέωση πίστης προς την εταιρεία και τα επιμέρους καθήκοντα που απορρέουν από αυτήν. Τέτοια παραβίαση συνιστά η διενέργεια πράξεων εκτός εμπορικού σκοπού που προξενούν ζημία στην εταιρεία, όπως είναι η χρέωσή της με δαπάνες που προορίζονται για την απόκρουση ένδικων βοηθημάτων που στρέφονται κατά του ιδίου προσωπικά, έστω κι αν αναφέρονται σε δραστηριότητα που ανέπτυξε ως διαχειριστής.

Δείτε περισσότερα εδώ.