Άρειος Πάγος 1765/2022 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη

Νομότυπη δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης

Σε περίπτωση απώλειας του πρωτοτύπου της διαθήκης δεν υφίσταται δυνατότητα δημοσίευσης νομίμως επικυρωμένου αντιγράφου της ή απλής φωτοτυπίας αυτής. Σε μια τέτοια περίπτωση κάθε ενδιαφερόμενος έχει δυνατότητα να ασκήσει αναγνωριστική αγωγή με αίτημα να βεβαιωθεί ότι υπήρχε νόμιμα συνταχθείσα διαθήκη με συγκεκριμένο περιεχόμενο, που όμως χάθηκε. Αν δημοσιευθεί ανεπίτρεπτα φωτοτυπία διαθήκης, μπορεί να ζητηθεί από όποιον έχει έννομο συμφέρον η αναγνώριση της ακυρότητάς της, χωρίς τυχόν ένσταση του εναγομένου περί απώλειας του πρωτοτύπου να ασκεί επιρροή στην έκβαση της αναγνωριστικής δίκης.

Δείτε περισσότερα εδώ.