Άρειος Πάγος 1498/2021 (Πολ.)

Συνεισφορά κατιόντων

Παραίτηση κατιόντος (συγ)κληρονόμου από το δικαίωμα της συνεισφοράς. Η εν λόγω παραίτηση δεν αποτελεί αποποίηση της κληρονομίας υπό την έννοια του άρθρου 1847 ΑΚ ή εκποίηση αυτής ή άλλη απαλλοτριωτική δικαιοπραξία· συνιστά μόνο παραίτηση από την δυνατότητα επίκλησης της αξίωσης για συνεισφορά. Η παραίτηση του κατιόντος μπορεί να είναι άτυπη, ακόμα κι αν η συνεισφορά αφορά σε εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου.

Δείτε περισσότερα εδώ.