Άρειος Πάγος 1491/2022 (Πολ.)

Ναυτική εταιρεία

Όργανα της ναυτικής εταιρείας και αρμοδιότητες αυτών. Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος του δ.σ. της εταιρείας (ή των προσώπων στα οποία το δ.σ. έχει αναθέσει το σύνολο ή ορισμένες από τις εξουσίες του). Διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου δύναται να ζητήσει και ο μειοψηφών μέτοχος που συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο, ακόμα κι αν ο έλεγχος ανάγεται σε χρόνο κατά τον οποίο ήταν ήδη μέλος της διοίκησης· αρκεί ο αιτών να μην έχει αναμειχθεί στην οικονομική διαχείριση της εταιρείας και να μην γνωρίζει την οικονομική κατάσταση και τα πεπραγμένα της.

Δείτε περισσσότερα εδώ.