ΑΠ 974/2018 (Α΄ 1 Τμήμα)

Παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη

Ευθύνη του παρέχοντος επενδυτικές υπηρεσίες

Πολλαπλές νομικές βάσεις θεμελίωσης της υποχρέωσης συμβουλευτικής καθοδήγησης και ενημέρωσης των επενδυτών. Κατά την παροχή πίστωσης για την αγορά μετοχών οι ΑΕΠΕΥ οφείλουν να προβαίνουν σε έλεγχο της συμβατότητας και καταλληλότητας του ιδιώτη επενδυτή σε σχέση με το προτεινόμενο επενδυτικό προϊόν. Διαφορετικά, ενδέχεται να θεμελιωθεί ευθύνη τους σε αποζημίωση με βάση τόσο το άρθρο 25 §§ 4-5 του Ν. 3606/2007 σε συνδυασμό με την ΑΚ 914 (δεδομένου ότι οι ως άνω διατάξεις προστατεύουν και τα ατομικά έννομα συμφέροντα των επενδυτών και όχι μόνο το υπερατομικό έννομο αγαθό της εμπιστοσύνης στην ορθή λειτουργία του συστήματος παροχής επενδυτικών υπηρεσιών) όσο και το άρθρο 8 του Ν. 2251/1994.

Δείτε περισσότερα εδώ.