ΑΠ 825/2018

Κατάσχεση στα χέρια Τράπεζας ως τρίτης

Στο πλαίσιο κατάσχεσης απαιτήσεων από τραπεζικούς λογαριασμούς επιτρέπεται να κατασχεθεί, εκτός από το υφιστάμενο κατά τον χρόνο της κατάσχεσης υπόλοιπο, και κάθε άλλο ποσό που θα κατατεθεί στους λογαριασμούς του οφειλέτη μετά την επίδοση του κατασχετηρίου, εφόσον όμως στο τελευταίο αναφέρεται σαφώς ότι κατάσχονται και τυχόν μελλοντικές απαιτήσεις του οφειλέτη κατά του πιστωτικού ιδρύματος από τους τηρούμενους σ’ αυτό τραπεζικούς λογαριασμούς. Σε περίπτωση κατάσχεσης κατάθεσης σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό από δανειστή ενός εκ των καταθετών-συνδικαιούχων, κατασχετέο είναι μόνο το μέρος της κατάθεσης που αναλογεί στον συγκεκριμένο οφειλέτη-συγκαταθέτη.

Δείτε περισσότερα εδώ.