ΑΠ 736/2017

Χρόνος επίδοσης

Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της χρονολογίας που αναγράφεται στην έκθεση επίδοσης και εκείνης που σημειώνεται επί του επιδιδόμενου εγγράφου, υπερισχύει η χρονολογία της έκθεσης μόνο εφόσον ωφελεί εκείνον προς τον οποίο έγινε η επίδοση∙ σε αντίθετη περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η χρονολογία της επισημείωσης. Ακυρότητα της επίδοσης λόγω παράλειψης σημείωσης της χρονολογίας επί του επιδιδόμενου εγγράφου, όταν εξαιτίας αυτής προκαλείται βλάβη στον παραλήπτη, όπως π.χ. στην περίπτωση δημιουργίας πλάνης του ως προς τον χρόνο έναρξης προθεσμίας διενέργειας διαδικαστικής πράξης.

 

Δείτε περισσότερα εδώ.