ΑΠ 686/2018 (Α1 Τμήμα)

Ματαίωση και εκ νέου επίσπευση πλειστηριασμού ακινήτου

Αν στη ματαίωση συμφωνούν ο οφειλέτης και ο επισπεύδων την εκτέλεση, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού είναι υποχρεωμένος να μην τον διενεργήσει, εφόσον η σχετική συμφωνία προηγείται της διενέργειας του πλειστηριασμού, έχει γνωστοποιηθεί σ’ αυτόν και στους αναγγελθέντες με εκτελεστό τίτλο δανειστές και οι τελευταίοι έχουν γνωστοποιήσει τη συναίνεσή τους.  Πλειστηριασμός που ματαιώθηκε κατά την προγραμματισμένη ημέρα και συνεχίζεται (επισπεύδεται) είτε από τον αρχικό επισπεύδοντα είτε από άλλον δανειστή, δεν μπορεί να διεξαχθεί προτού παρέλθουν 15 ημέρες από τη χρονολογία που συντάσσεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού η πράξη κατάθεσης της εντολής για συνέχιση της εκτέλεσης. Η εν λόγω κατάθεση δεν επέχει θέση κατάσχεσης και επομένως δεν απαιτείται να τηρηθεί η προθεσμία των σαράντα ημερών του άρθρου 998 παρ. 4 ΚΠολΔ.

Δείτε περισσότερα εδώ.