ΑΠ 422/2018 (Α2 Τμήμα)

Αδικαιολόγητος πλουτισμός σε τριμερείς σχέσεις

Η ενεχύραση απαίτησης κατά τις διατάξεις του ν.δ. της 17.7/13.8.1923 ισοδυναμεί με εκχώρηση της ενεχυραζόμενης απαίτησης στην ενεχυρούχο δανείστρια εταιρεία. Σε περίπτωση άκυρης αναγγελίας της εκχώρησης, αν ο οφειλέτης, γνωρίζοντας την εκχώρηση, καταβάλει στον εκδοχέα παρά την ακυρότητα της αναγγελίας, ο τελευταίος δεν καθίσταται πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία σε βάρος του εκχωρητή, δεδομένου ότι στη μεταξύ εκχωρητή και εκδοχέα σχέση η μεταβίβαση της απαίτησης επέρχεται με μόνη την έγκυρη σύναψη της σύμβασης εκχώρησης.

Δείτε περισσότερα εδώ.