ΑΠ 252/2018

Με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Προστασία προσωπικών δεδομένων με βάση τον Ν. 2472/1997. Επίκληση από δικηγόρο καταδικαστικής απόφασης εκδοθείσης σε βάρος των εναγόντων, η οποία είχε προηγουμένως νομίμως περιέλθει στην κατοχή του στο πλαίσιο παροχής νομικών υπηρεσιών προς εντολέα του, σε μεταγενέστερη δίκη επί αγωγής προσβολής της προσωπικότητας που ο ίδιος ο δικηγόρος άσκησε κατά τρίτου προσώπου. Μια τέτοια επίκληση, χωρίς άδεια της αρχής ή προηγούμενη συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αφορά η απόφαση, αντίκειται στις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και θεμελιώνει αστική ευθύνη του επικαλούμενου την απόφαση δικηγόρου, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης ικανοποίησης της ηθικής βλάβης του φορέα των κοινοποιούμενων προσωπικών δεδομένων.

 

Δείτε περισσότερα εδώ.