ΑΠ 2090/2017

Προσύμφωνο πώλησης και μεταβίβασης ακινήτου

Ανυπαίτια αδυναμία τήρησης της υποχρέωσης που απορρέει από προσύμφωνο πώλησης και μεταβίβασης ακινήτου. Μεταβίβαση του ακινήτου σε τρίτον εν αγνοία της ύπαρξης δεσμευτικού προσυμφώνου. Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας εκπλήρωσης της αναληφθείσας υποχρέωσης του οφειλέτη (πωλητή) να μεταβιβάσει το ακίνητο, ο από το προσύμφωνο αγοραστής δικαιούται, με βάση το άρθρο 380 ΑΚ, να αξιώσει ως περιελθόν το τίμημα της –συνεπαγόμενης την αδυναμία παροχής– πώλησης του ακινήτου στον τρίτον.

Δείτε περισσότερα εδώ.