ΑΠ 1736/2017

Δικαστική συμπαράσταση

Οι εξουσίες του προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη περιλαμβάνουν τη λήψη κάθε “ασφαλιστικού μέτρου”, δηλαδή κάθε μέτρου υλικής ή νομικής φύσης που είναι απαραίτητο, ώστε να αποφευχθεί σοβαρός κίνδυνος για το πρόσωπο ή την περιουσία του συμπαραστατουμένου. Τέτοια μέτρα αποτελούν, μεταξύ άλλων, η νοσηλεία του συμπαραστατουμένου, η εκποίηση εύθραυστων πραγμάτων, η επισκευή βλαβών, πράξεις κατεπείγουσες προς διακοπή της παραγραφής, η πληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών κ.λπ. Ο διορισμός του προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη μπορεί να γίνει και με προσωρινή διαταγή του δικαστηρίου. Ο δικαστικός συμπαραστάτης εκπροσωπεί δικαστικά τον συμπαραστατούμενο, ο οποίος είναι ανίκανος να παρίσταται στο δικαστήριο με το δικό του όνομα.

Δείτε περισσότερα εδώ.