ΑΠ 1632/2017

Παρατηρήσεις Κ. Α. Χριστακάκου

Εμπράγματη ασφάλεια

Τα δικαιώματα εμπράγματης ασφάλειας δεν τυγχάνουν αυτοτελούς συνταγματικής προστασίας (με βάση το άρθρο 17 παρ. 1) έναντι των ασφαλιζόμενων με αυτά απαιτήσεων. Οι διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 5 του Ν. 3863/2010, όπως και των άρθρων 56 και 72 παρ. 5 του Ν. 3994/2011, με τις οποίες τροποποιήθηκαν τα άρθρα 975 και 977 ΚΠολΔ περί ιεράρχησης των ειδικών και γενικών προνομίων κατά την εκτέλεση, δεν προσκρούουν στο Σύνταγμα και στην ΕΣΔΑ. Η αναβάθμιση του προνομίου των απαιτήσεων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και η ικανοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων πριν από τη διαίρεση του πλειστηριάσματος σε 1/3 και 2/3 αποτελούν ρυθμίσεις που επιβάλλονται από λόγους γενικότερου κοινωνικού και δημοσίου συμφέροντος και όχι από απλό ταμειακό συμφέρον.

 

Δείτε περισσότερα εδώ.