ΑΠ 1445/2018

Διακοπή της παραγραφής λόγω έγερσης αγωγής

Η απορριφθείσα ως πρόωρα ασκηθείσα αγωγή (όπως λ.χ. η αγωγή αποζημίωσης για μέλλουσα αλλά απρόβλεπτη ζημία) δεν θεωρείται ότι έχει απορριφθεί για τυπικούς λόγους κατά την έννοια του άρθρου 263 ΑΚ. Η τελεσίδικη απόφαση που απορρίπτει αγωγή ως πρόωρα ασκηθείσα δεν παράγει δεδικασμένο.

Δείτε περισσότερα εδώ.