ΑΠ 1261/2020 (Πολ.)

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Υποχρέωση καταβολής πλήρους αποζημίωσης κατά τον N. 2668/1998 εκ μέρους των επιχειρήσεων που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες εσωτερικού σε περίπτωση πλημμελούς παροχής υπηρεσιών ή αδικαιολόγητης άρνησης παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, εκτός αν κατ’ εξαίρεση προβλέπεται υποχρέωση καταβολής κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης (για αντικείμενα που αποστέλλονται ως συστημένα ή αντικείμενα δηλωμένης αξίας). Ο ως άνω καθορισμός της αποζημίωσης κατ’ αποκοπήν δεν αποκλείει τις αξιώσεις του ζημιωθέντος για περαιτέρω ζημία και χρηματική ικανοποίηση με βάση τις γενικές διατάξεις περί αδικοπραξιών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις τους. Για τη θεμελίωση της αξίωσης προς αποζημίωση απαιτείται πταίσμα οποιουδήποτε βαθμού (δόλος ή αμέλεια) του αδικοπραγήσαντος ή του προστηθέντος του.

Δείτε περισσότερα εδώ.