ΑΠ 1072/2017

Προθεσμία άσκησης έφεσης

Έννοια της κατοικίας και διαφορά της από τη διαμονή.  Η προθεσμία άσκησης έφεσης καθορίζεται με κριτήριο τον τόπο διαμονής του εκκαλούντος, ο οποίος πρέπει να χαρακτηρίζεται από ορισμένη διάρκεια και σταθερότητα. Αν ο εκκαλών έχει κατοικία στην ημεδαπή, αλλά παράλληλα ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα στην αλλοδαπή (με συνέπεια να διαμένει κατά διαστήματα και εκεί), εναπόκειται στο δικαστήριο να κρίνει κατά πόσο η επίκληση του τόπου διαμονής στην αλλοδαπή αποτελεί θεμιτό λόγο επιμήκυνσης της προθεσμίας άσκησης της έφεσης ή γίνεται προσχηματικά, για να δικαιολογήσει ολιγωρία του εκκαλούντος.

 

Δείτε περισσότερα εδώ.