Κατερίνα Φουντεδάκη

Προσβολή της πατρότητας παιδιού που γεννήθηκε με μεθόδους της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής: Η «συναίνεση» της ΑΚ 1456 ταυτίζεται με τη «συγκατάθεση» της ΑΚ 1471 § 2 στοιχ. 2

Σύμφωνα με την κρατούσα στη νομολογία και διαδεδομένη στη θεωρία άποψη, η προβλεπόμενη στην ΑΚ 1471 § 1 στοιχ. 2 «συγκατάθεση» του τεκμαιρόμενου πατέρα, η οποία αποκλείει την προσβολή της πατρότητας, δεν ταυτίζεται με τη συναίνεση στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή της ΑΚ 1456. Η άποψη αυτή έχει ως συνέπεια να γίνεται δεκτή η ύπαρξη συγκατάθεσης και όταν δεν έχει τηρηθεί ο τύπος της ΑΚ 1456 ή όταν συνάγεται βούληση συγκατάθεσης απλώς από τη συμπεριφορά του συζύγου. Στην παρούσα γνωμοδότηση η ως άνω άποψη αντικρούεται, με σειρά επιχειρημάτων αντλούμενων από τη νομοθετική ρύθμιση και τη συνολική σύλληψη της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο ελληνικό δίκαιο μετά τον Ν. 3089/2002.

Δείτε περισσότερα εδώ.