ΜΠρΑθ 1836/2016

Τακτικός και έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος ανώνυμης εταιρείας

Ο έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος (έλεγχος σκοπιμότητας) περιλαμβάνει και τον έλεγχο νομιμότητας. Αν οι μετοχικοί τίτλοι δεν έχουν εκδοθεί από την εταιρεία ή αν για κάποιο λόγο δεν βρίσκονται στην κατοχή των μετόχων που αιτούνται τον έκτακτο έλεγχο, οι τελευταίοι υποχρεούνται να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και το ποσοστό μετοχών που κατέχουν με άλλο τρόπο. Η εκπροσώπηση στο δ.σ.  όσων αιτούνται τον έκτακτο έλεγχο δεν συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησής τους, εφόσον αποδεικνύεται ότι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου των διαχειριστικών πράξεων και παραλείψεων.

Δείτε περισσότερα εδώ.