26 Νοεμβρίου 2018
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΣυμβΕφΑθ 1956/2017

Παραπέμπεται για πλαστογραφία μετά χρήσεως σε βαθμό κακουργήματος και απάτη κατ’ εξακολούθησιν σε βαθμό κακουργήματος, υπό τις επιβαρυντικές περιστάσεις του Ν. 1608/1950, ο κατηγορούμενος, ο οποίος αφενός μεν υπέβαλε, αιτούμενος πρόσληψή του ως υπαλλήλου Φύλαξης Καταστημάτων Κράτησης, νοθευμένο ως την βαθμολογία απολυτήριο λυκείου (ψευδώς «15» αντί του πραγματικού «13 και 7/10»), προκειμένου να παραπλανήσει την αρμόδια προς αξιολόγηση των αιτήσεων Επιτροπή και να επιτύχει την πρόσληψή του στην ως άνω θέση, αφετέρου δε, παρασιωπώντας αθέμιτα, παρά την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση επί τη βάσει της καλής πίστης που συνδέει τον δημόσιο υπάλληλο με την Υπηρεσία του, ελάμβανε για μεγάλο χρονικό διάστημα (από 10.10.2005 έως 9.12.2015) μηνιαίους μισθούς, συνολικού ύψους 174.627,17 ευρώ, με αντίστοιχη βλάβη του Δημοσίου, αφού ο διορισμός του ήταν παράνομος.