31 Ιανουαρίου 2018
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Βασίλειος Τουντόπουλος

Η εφαρμογή του κανόνα της επιχειρηματικής κρίσης στο ποινικό δίκαιο

Σκέψεις σχετικά με το αδίκημα της απιστίας με αφορμή τις από 12.10.2016 (5 StR 134/15) και 26.11.2015 (3 StR 17/15) αποφάσεις του Γερμανικού Ακυρωτικού

Αναφορικά με τα όρια της επιτρεπτής έννομης δράσης των διοικητών ανωνύμων εταιρειών, η ρύθμιση του άρθρου 22α παρ. 2 ν. 2190/1920 εισάγει τον κανόνα της επιχειρηματικής κρίσης, σύμφωνα με τον οποίο ευθύνη των εταιρικών διοικητών δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις «που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος». Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση του κανόνα της επιχειρηματικής κρίσης υπό το πρίσμα του ποινικού δικαίου, και δη της ρύθμισης του άρθρου 390 ΠΚ.