6 Φεβρουαρίου 2018
Αρθρογραφία Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Ευριπίδης Ρίζος

Αντινομία αρχών δικαίου και προστασία καλόπιστων τρίτων κατά την ΑΚ 1204 επί ακύρωσης πληρεξουσιότητας προς μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου

Σκέψεις με αφορμή την ΑΠ 350/2015

Στη μελέτη εξετάζεται το ενδεχόμενο αναλογικής εφαρμογής της ΑΚ 1204 στην περίπτωση ακύρωσης πληρεξουσιότητας προς μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου, χάριν της προστασίας τρίτων που απέκτησαν εμπράγματο δικαίωμα μετά τη μεταβίβαση και πριν από τη σημείωση της ακύρωσης της πληρεξουσιότητας που είχε δοθεί προς μεταβίβαση της κυριότητας στον δικαιοπάροχό τους. Το πρόβλημα της εναρμόνισης των δύο συγκρουόμενων αρχών, της αρχής «ουδείς μετάγει πλέον ου έχει δίκαιον» και της αρχής της προστασίας των καλόπιστων συναλλασσόμενων, λύεται εν προκειμένω υπέρ της δεύτερης, που επιτάσσει την αναλογία.