4 Ιουλίου 2022
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι

Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ευμενέστερου νόμου στον νέο Ποινικό Κώδικα και η νομολογιακή της πρόσληψη

Η μελέτη, συνδυάζοντας τα επίπεδα του δικαιικού “δέοντος” και του δικαιικού “όντος”, αναδεικνύει όχι μόνο την ταυτότητα της αρχής της αναδρομικής εφαρμογής του ευμενέστερου νόμου στον νέο Ποινικό Κώδικα αλλά και τη νομολογιακή της πρόσληψη. Ειδικότερα, οι αναπτύξεις της αφορούν τέσσερις θεματικούς άξονες: τον δικαιολογητικό λόγο αναγνώρισης της αρχής, τη θεσμική της κατοχύρωση, τις διαφοροποιήσεις στη διατύπωσή της στο άρθρο 2 ΠΚ και τη σημασία τους, συνδυασμένες με τη νομολογιακή τους εφαρμογή. Παράλληλα, στο κείμενο αναπτύσσεται ένας κριτικός διάλογος με νομοθετικές και νομολογιακές επιλογές που συνδέονται με τις προβλέψεις του άρθρου 2 ΠΚ, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας συμβολής στον επιβεβλημένο από το Σύνταγμα σεβασμό του κράτους δικαίου.

29 Ιουνίου 2022
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

Άρειος Πάγος 2/2022 (Ολ. – Ποιν.)

Αναιρείται εν μέρει λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως ως προς την αποδοχή της ελαφρυντικής περίστασης του προτέρου συννόμου βίου, διότι αφενός μεν, σύμφωνα με τις παραδοχές της προσβαλλομένης στο σκεπτικό επί της ενοχής, δεν απεδείχθη ότι η τέλεση της πράξης εκ μέρους του αναιρεσιβλήτου ήταν άκρως εξαιρετική και περιστασιακή, ενώ όλα τα πραγματικά περιστατικά που προηγήθηκαν της ανθρωποκτονίας, καθώς και οι περιστάσεις υπό τις οποίες τελέσθηκε αυτή, αποκαλύπτουν προσωπικότητα υποδηλώνουσα έλλειψη σεβασμού σε έννομα αγαθά, αφετέρου δε στο σκεπτικό της ίδιας απόφασης ουδεμία αναφορά υπάρχει στα περιστατικά επί των οποίων θεμελιώνεται η συνδρομή της ελαφρυντικής περίστασης, με συνακόλουθη συνέπεια η επιβληθείσα ποινή να μην ευθυγραμμίζεται με την αρχή της αναλογίας.

27 Ιουνίου 2022
Αρθρογραφία Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Σταμάτης Κουμάνης

Η διάρρηξη της απαλλοτρίωσης από επαχθή αιτία κατ’ ΑΚ 939 επ. ως έσχατο μέσο, ιδίως στις επιχειρηματικές συναλλαγές

(Πρόθεση του οφειλέτη περί βλάβης των δανειστών, ανεπάρκεια υπολειπόμενης περιουσίας και γνώση του τρίτου)

Κάθε απαλλοτρίωση δεν είναι καταδολιευτική από μόνο τον λόγο ότι ο οφειλέτης σε επιγενόμενο χρόνο κατέστη αφερέγγυος. Ούτε κάθε απαλλοτρίωση πρέπει να διαρρηχθεί με μόνη την αιτιολογία ότι έτσι θα προκύψει μεγαλύτερη υπέγγυα περιουσία για τους δανειστές. Μόνη η εγγενής επικινδυνότητα της επιχειρηματικής δράσης, ή και άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με αυτήν, δεν πληρούν την προϋπόθεση του καταδολιευτικού δόλου του οφειλέτη. Επί πλέον, η ύπαρξη του εμφανούς ανταλλάγματος κατ’ αρχήν αποκλείει την καταδολίευση ακόμη και αν αυτό διατίθεται στην επιχειρηματική δράση.

24 Ιουνίου 2022
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

Τριμελές Εφετείο Αθηνών 1266/2021

Σημείωση Η. Αναγνωστόπουλου

Παύει οριστικώς λόγω παραγραφής η ποινική δίωξη των κατηγορουμένων για από κοινού και κατ’ εξακολούθησιν τέλεση απάτης με συνολικό όφελος και ζημία άνω των 120.000 ευρώ εις βάρος του Δημοσίου και νόθευση εγγράφου από υπάλληλο με συνολικό όφελος ή ζημία άνω των 120.000 ευρώ εις βάρος του Δημοσίου, για ηθική αυτουργία στις ανωτέρω πράξεις κατά συρροή και κατ’ εξακολούθησιν, καθώς και για έκδοση ψευδούς βεβαιώσεως ο υπαίτιος της οποίας είχε σκοπό να προσπορίσει σε άλλον αθέμιτο όφελος άνω των 120.000 ευρώ, υπό την επιβαρυντική περίσταση της νομοθεσίας περί καταχραστών του Δημοσίου (με προκληθείσα κατ’ αυτού ζημία άνω των 150.000 ευρώ, χαρακτηριζόμενη ως ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας), αφού από την τέλεση των εν λόγω πράξεων έως και την επίδοση των κλήσεων στους κατηγορουμένους έχει παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος των δεκαπέντε ετών, χωρίς να έχει λάβει χώρα πενταετής αναστολή της παραγραφής.