Αλέξανδρος Δημάκης

Ζητήματα ποινικής ευθύνης κατά τη ρύθμιση οφειλών (άρ. 65 Ν. 4472/2017)

Με αναφορά και σε θεμελιώδη ζητήματα ποινικής ευθύνης για απιστία κατά τις αναδιαρθρώσεις τραπεζικών δανείων

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ρύθμιση του άρ. 65 του Ν. 4472/1017, με την οποία καθορίζονται οι ουσιαστικές και δικονομικές προϋποθέσεις της απαλλαγής των διαχειριστών της περιουσίας των πιστωτικών ιδρυμάτων από την ποινική και αστική ευθύνη για απιστία, σε σχέση με πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη διενέργεια αναδιαρθρώσεων τραπεζικών δανείων και διαγραφής οφειλών. Προηγείται μικρή εισαγωγή σχετικά με την προβληματική της απιστίας κατά τη χορήγηση τραπεζικών πιστώσεων και ιδίως κατά τις αναδιαρθρώσεις δανείων, ώστε στη συνέχεια να αξιολογηθεί η νεοπαγής αυτή ρύθμιση.

Δείτε περισσότερα εδώ.