Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος

Ζητήματα ενεργητικής νομιμοποιήσεως στις αγωγές αποζημιώσεως λόγω παραβάσεων των κανόνων του δικαίου ανταγωνισμού (Οδηγία 2014/104/ΕΕ)

Η εναρμόνιση με το υποσύστημα ρύθμισης των αδικοπραξιών του Αστικού Κώδικα (ΑΚ 914 επ.) αποτελεί ζητούμενο για κάθε νέο νομοθέτημα που περιέχει ειδικά αδικοπρακτικά πραγματικά. Στο πλαίσιο αυτό ο συγγραφέας εξετάζει την (α)συμβατότητα με το δίκαιο των αδικοπραξιών της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ. Ειδικότερα, ερευνάται η κομβική έννοια του ζημιωθέντος από παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού και κατά πόσο διασπάται πράγματι στο πεδίο της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας η αρχή της αποκατάστασης της βλάβης του άμεσα μόνο ζημιωθέντος. Περαιτέρω, επιχειρείται η οριοθέτηση της ευρύτατης –με βάση το γράμμα της Οδηγίας– ενεργητικής νομιμοποίησης προς άσκηση αποζημιωτικών αγωγών μέσω της κατάλληλης εφαρμογής της θεωρίας της πρόσφορης αιτιότητας.

Δείτε περισσότερα εδώ.