Νικόλαος Ρόκας

Ζητήματα αστικής ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας

Στην μελέτη καταγράφονται οι ιδιάζουσες ρυθμίσεις για την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου έναντι της ανώνυμης εταιρίας. Στο πνεύμα των ειδικών αυτών ρυθμίσεων ανταποκρίνεται και ο αποκλεισμός επέκτασης της ευθύνης των μελών με βάση τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες. Τούτο όμως ισχύει μόνο για την εσωτερική ευθύνη, την ευθύνη δηλαδή των μελών του διοικητικού συμβουλίου έναντι της εταιρίας. Επομένως, μπορεί να θεμελιωθεί αδικοπρακτική ευθύνη τους τόσο έναντι των μετόχων όσο και έναντι των τρίτων, πράγμα, άλλωστε, που επιβεβαιώνεται με σχετική διάταξη του νέου νόμου 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρίες. Αμφισβητούμενο παραμένει, εντούτοις, αν μπορεί να ιδρυθεί αδικοπρακτική ευθύνη και για την ζημία που υπέστησαν οι μέτοχοι σε περίπτωση απαξίωσης των μετοχών τους,  όταν αυτή οφείλεται σε παράνομη ή αθέμιτη συμπεριφορά των μελών της διοίκησης.

Δείτε περισσότερα εδώ.