Μάριος Μωραΐτης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως αντάλλαγμα (;)

Σκέψεις με αφορμή το άρθρο 3 παρ. 1 εδ. β΄ της Οδηγίας 2019/770/ΕΕ, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το άρθρο 5 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 4967/2022

Με την παρούσα μελέτη προσεγγίζεται το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων ως ανταλλακτικών μέσων στο πλαίσιο της σύγχρονης ψηφιακής αγοράς υπό το πρίσμα της Οδηγίας 2019/770/ΕΕ και του ν. 4967/2022. Ειδικότερα, επιχειρείται η δογματική ένταξη του εν λόγω σύγχρονου φαινομένου στο σύστημα του αστικού δικαίου, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι ιδιαιτερότητες της ειδικής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων όσο και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Στόχος της μελέτης είναι η παρουσίαση των νομικών προκλήσεων που συνοδεύουν τη χρήση των προσωπικών δεδομένων ως ανταλλάγματος, καθώς και η κατά το δυνατόν πρόταση λύσεων για την αντιμετώπισή τους.

Δείτε περισσότερα εδώ.