Παρασκευή Παπαρσενίου

Ρήτρες τιμαριθμικής αναπροσαρμογής σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

H γνωμοδότηση εξετάζει την νομιμότητα και την διαφάνεια των ρητρών τιμαριθμικής αναπροσαρμογής στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Συγκεκριμένα διερευνάται εάν ρήτρες, με τις οποίες αναπροσαρμόζονται τα τιμολόγια του παρόχου βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, συνιστούν όρους μονομερούς τροποποίησης των τιμολογίων του και, μάλιστα, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, εάν αποτελούν όρους αύξησης του παγίου του τελικού χρήστη. Προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά εξετάζoνται: α) γενικά η λειτουργία των ρητρών τιμαριθμικής αναπροσαρμογής και β) τα κριτήρια διαφάνειάς τους σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο προστασίας καταναλωτή. Τα συναχθέντα πορίσματα αξιοποιούνται ακολούθως στο πλαίσιο του δικαίου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Δείτε περισσότερα εδώ.