Παναγιώτης Παπανικολάου

Προς μιαν εναρμονισμένη με το δίκαιο του ΑΚ ερμηνεία των ειδικών (αστικών) νομοθετημάτων

Στο πλαίσιο της λεγόμενης «εναρμονισμένης με το σύστημα ερμηνείας» (systemkonforme Auslegung) προτείνεται η διαμόρφωση ενός «κανόνα προτιμήσεως» (Vorzugsregel), με την νομικοτεχνική έννοια ότι εν αμφιβολία μόνον, όταν δηλαδή –επί τη βάσει των κλασσικών κριτηρίων της ερμηνείας– δεν συνάγεται σαφώς ότι με την ειδική διάταξη σκοπήθηκε απόκλιση από τους βασικούς ορισμούς του ΑΚ και ανοικτή παραμένει ακόμη η υποστήριξη πλειόνων της μιας ερμηνευτικών εκδοχών, θα πρέπει ο ερμηνευτής της ειδικής διατάξεως να επιλέγει εκείνην που εναρμονίζεται με το δογματικό και αξιολογικό σύστημα του ΑΚ.

Δείτε περισσότερα εδώ.