Ελένη Πάσχου

Κριτική επισκόπηση της νομολογίας επί των λόγων ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού

Οι θέσεις της νομολογίας αναφορικά με τους συχνότερα εμφανιζόμενους λόγους ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού εμφανίζουν σε πολλές περιπτώσεις ανομοιογένεια και εγείρουν πληθώρα ερωτημάτων. Με την παρούσα μελέτη, αφενός μεν επιχειρείται μια χαρτογράφηση των θέσεων αυτών, ώστε να «φωτιστούν» τα σημεία όπου παρατηρούνται διχογνωμίες, αφετέρου δε γίνεται προσπάθεια κριτικής επισκόπησής τους, τόσο σε δικονομικό όσο και σε ουσιαστικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους ΓΟΣ που ενσωματώνονται με πρωτοβουλία των Τραπεζών σε συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού και την ενδεχόμενη καταχρηστικότητα αυτών.

Δείτε περισσότερα εδώ.