Δημήτρης Τζουγανάτος

Κοινοί μέτοχοι σε εταιρίες της ίδιας σχετικής αγοράς και ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού

Σύμφωνα με πρόσφατες οικονομικές μελέτες σε επιχειρηματικούς κλάδους υψηλής συγκέντρωσης των ΗΠΑ, η συμμετοχή κοινών επενδυτών, κυρίως θεσμικών, στο κεφάλαιο εταιριών που δραστηριοποιούνται στην ίδια σχετική αγορά, έχει ως συνέπεια τη χαλάρωση του μεταξύ τους ανταγωνισμού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι κοινοί μέτοχοι, σε αντίθεση προς εκείνους που επενδύουν σε μία μόνο εταιρία, δεν επιδιώκουν την επικράτηση της τελευταίας στον ανταγωνισμό, αλλά την αύξηση της κερδοφορίας όλων των εταιριών του κλάδου. Παρά τη μειοψηφική συμμετοχή τους, οι κοινοί μέτοχοι μπορούν, με τη χρήση διαφόρων μηχανισμών, να επηρεάσουν την ανταγωνιστική συμπεριφορά των εταιριών του χαρτοφυλακίου τους, χωρίς τη σύμπραξη με άλλους κοινούς επενδυτές ή με τις εταιρίες του χαρτοφυλακίου τους. Τα συμπεράσματα των πρώτων οικονομικών μελετών αμφισβητήθηκαν από μεταγενέστερες. Ακολούθησαν ανταπαντήσεις και έντονη θεωρητική συζήτηση, κυρίως στις ΗΠΑ. Σήμερα, τα περιοριστικά αποτελέσματα των κοινών συμμετοχών δεν φαίνεται να αμφισβητούνται σοβαρά. Στο κείμενο που ακολουθεί, διατυπώνεται η άποψη ότι ο έλεγχος κοινών συμμετοχών δεν είναι εύλογο να εξαρτάται από την ομόφωνη αποδοχή των πορισμάτων των οικονομικών μελετών επί των συνεπειών των κοινών συμμετοχών στον ανταγωνισμό, γιατί αυτό θα ισοδυναμούσε με άρνηση οποιασδήποτε παρέμβασης. Δεδομένου ότι το ισχύον ενωσιακό δίκαιο δεν παρέχει ικανοποιητικές λύσεις, προτείνονται προς συζήτηση μέτρα που προστατεύουν τον ανταγωνισμό χωρίς να θίγουν ουσιωδώς την ελευθερία επενδυτικών επιλογών.

Δείτε περισσότερα εδώ.