Ελευθέριος Καστρήσιος

Κατάσχεση στα χέρια κοινοπραξίας ως τρίτης

Κατά την ερμηνεία του άρθρ. 293 § 1 ν. 4072/2012 γίνεται σχεδόν ομόφωνα δεκτό ότι η κοινοπραξία έχει την ικανότητα να έχει δική της περιουσία, άρα και δικές της υποχρεώσεις, για την εκπλήρωση των οποίων ευθύνεται η ίδια με την περιουσία της. Τούτο ισχύει σε κάθε περίπτωση για τη μη γνήσια κοινοπραξία του άρθρ. 293 § 3 ν. 4072/2012. Αλλά και στην περίπτωση της γνήσιας κοινοπραξίας του άρθρ. 293 § 2 ν. 4072/2012, αν ήθελε θεωρηθεί ότι αυτή δεν έχει ικανότητα δικαίου με την ανωτέρω έννοια, ότι δηλ. δεν έχει δική της περιουσία, θα πρέπει πάντως να γίνει δεκτό ότι η ικανότητα δικαίου που της αναγνωρίζει το άρθρ. 293 § 1 εδ. 2 σημαίνει την ικανότητά της να έχει η ίδια υποχρεώσεις, ως ένωση προσώπων, και να ευθύνεται γι’ αυτές με την εταιρική περιουσία. Ανεξάρτητα λοιπόν από το αν πρόκειται για γνήσια ή μη γνήσια κοινοπραξία, οφειλέτης της χρηματικής απαίτησης που έχει το κάθε μέλος της για καταβολή των κερδών που του αναλογούν είναι η ίδια η κοινοπραξία, η οποία για το λόγο αυτό θεωρείται ότι έχει έναντι του κάθε μέλους της την ιδιότητα του τρίτου κατά την έννοια του άρθρ. 982 § 1 στοιχ. α’ ΚΠολΔ και συνεπώς ο δανειστής μέλους της κοινοπραξίας μπορεί να κατάσχει στα χέρια της ως τρίτης την απαίτηση αυτή του οφειλέτη του.

Δείτε περισσότερα εδώ.