Ευαγγελία Ποδηματά

Κατάχρηση του θεσμού της ανώνυμης εταιρίας και υποκειμενικά όρια του δεδικασμένου έναντι των βαρυνομένων με την κατάχρηση μετόχων

Όταν η ΑΕ ελέγχεται από μία συμπαγή ομάδα μετόχων με ταυτόσημα συμφέροντα και ανακύπτει η παθογένεια του σφετερισμού της εταιρικής περιουσίας σε βάρος του εταιρικού συμφέροντος, τότε η αρχή του περιορισμού της ευθύνης των μετόχων (άρθρ. 1 § 1 ν. 2190/1920) αυτονομείται από τον σκοπό χάριν του οποίου θεσπίσθηκε και παραφθείρεται σε αντικοινωνικό μηχανισμό μετακύλησης στους εταιρικούς δανειστές των επαχθών συνεπειών από την ατομική δράση των μετόχων. Τούτο συνιστά απαγορευμένη κατάχρηση του θεσμού της ΑΕ. Τελολογικώς πρόσφορη κύρωση της καταχρήσεως είναι η άρση του περιορισμού της ευθύνης των βαρυνόμενων με την καταχρηστική συμπεριφορά μετόχων, οι οποίοι καθίστανται εις ολόκληρον συνοφειλέτες με την ΑΕ έναντι του εταιρικού δανειστή. Συνέπεια της άρσης της αυτοτέλειας είναι ότι το δεδικασμένο της απόφασης μεταξύ ΑΕ και εταιρικού δανειστή αναφορικά με υποχρέωση της ΑΕ θα εκτείνεται (ΚΠολΔ 329) και έναντι των βαρυνομένων με την κατάχρηση μετόχων, ως προς τους οποίους αίρεται ο περιορισμός της ευθύνης.

Δείτε περισσότερα εδώ.