Παρασκευή Παπαρσενίου

Η προστασία του δανειολήπτη στη σύμβαση δανείου σε ξένο νόμισμα σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ

Η παρούσα μελέτη εξετάζει το κύρος των συμβατικών ρητρών αποπληρωμής δανείων σε ξένο νόμισμα, ήτοι σε ελβετικό φράγκο, που δεν αποτέλεσαν αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης, υπό το πρίσμα της πρόσφατης νομολογίας του ΔΕΕ. Διερευνάται ειδικότερα αν αυτές οι συμβατικές ρήτρες αφορούν το κύριο αντικείμενο της σύμβασης δανείου στο πλαίσιο του άρθρου 4 παρ. 2 της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ και αν συμμορφώνονται με την επιταγή της διαφάνειας των άρθρων 5 εδ. πρώτο και 4 παρ. 2 εδ. τελευταίο της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ. Τέλος, επιχειρείται κριτική στις θέσεις του ΔΕΕ αναφορικά με την αδιαφάνεια των ρητρών αυτών και διατυπώνεται ίδια θέση αναφορικά με το οριστό περιεχόμενο, που θα έπρεπε να έχουν οι ρήτρες για να ικανοποιούν την απαίτηση περί διαφάνειας.

Δείτε περισσότερα εδώ.