Ιωάννης Μάρκου

Η νέα αναμόρφωση του νόμου περί ανωνύμων εταιριών – Μια πρώτη αποτίμηση των βασικών θέσεων του ν. 4548/2018

Ο ν. 4548/2018 συνιστά κατ’ ουσίαν μιαν ακόμη μερική αναμόρφωση του κωδ. ν. 2190/20. Η ερμηνεία του νόμου αυτού παραμένει το βασικό θεωρητικό στήριγμα και για την ερμηνεία των διατάξεων του νέου νομοθετήματος. Την πιο σημαντική ποιοτική μεταβολή επιφέρουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί διοικητικού συμβουλίου, και συγκεκριμένα εκείνες που χαλαρώνουν περαιτέρω τα κριτήρια υπαιτιότητας (πρότυπα συμπεριφοράς) των μελών του και εγκαταλείπουν τον ως τώρα ισχύοντα βασικό κανόνα της “διά παν πταίσμα” (άρθρ. 22α § 1 εδ. α΄ κωδ. ν. 2190/20) και εις ολόκληρον αστικής ευθύνης τους έναντι της εταιρίας.

Δείτε περισσότερα εδώ.