Ευριπίδης Ρίζος

Η γέννηση ευθύνης (ιδίως αδικοπρακτικής) λόγω καταχρηστικής άσκησης συμβατικού δικαιώματος

Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος μπορεί να θεμελιώσει, ως γνωστόν, αδικοπρακτική ευθύνη. Μάλιστα, κατά την κρατούσα γνώμη, αδικοπρακτική ευθύνη κατά την ΑΚ 914 μπορεί να γεννηθεί και από την καταχρηστική άσκηση συμβατικών δικαιωμάτων, με κύριο παράδειγμα την καταχρηστική καταγγελία διαρκών συμβάσεων. Η παρούσα μελέτη, εξετάζοντας την κρατούσα αυτή άποψη, καταλήγει ότι η θέση αυτή έρχεται σε αντίφαση με την αδυναμία θεμελίωσης αδικοπρακτικής ευθύνης κατά την ΑΚ 914 σε μόνη την αθέτηση σύμβασης, η οποία αποτελεί μείζον σε σχέση με το έλασσον της κατάχρησης συμβατικού δικαιώματος. Στο ίδιο πλαίσιο ερευνάται και η εφαρμογή της ΑΚ 919 επί τη βάσει της κατάχρησης συμβατικού δικαιώματος, για την οποία δεν διαπιστώνεται κάποιο αντίστοιχο κώλυμα, με την επισήμανση όμως των διαφορών σε σχέση με την εφαρμογή της ΑΚ 914. Επίσης, εξετάζονται τα ενδοσυμβατικά θεμέλια της ευθύνης από μια τέτοια καταχρηστική άσκηση. Τέλος, αναλύονται υπό το παραπάνω πρίσμα οι περιπτώσεις συμβατικών δικαιωμάτων για τα οποία ανακύπτει στην πράξη ζήτημα ευθύνης του δικαιούχου από την καταχρηστική άσκησή τους.

Δείτε περισσότερα εδώ.