Αριστομένης Τζαννετής

Η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/41/ΕΕ με το Ν. 4489/2017

Με τον Ν. 4489/2017 ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2014/41/ΕΕ για την “Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας” (ΕΕΕ). Πρόκειται για την πληρέστερη μέχρι σήμερα ρύθμιση της δικαστικής συνδρομής μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ σε επίπεδο δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου. Το νέο νομοθετικό εργαλείο αντικαθιστά το κατακερματισμένο και αποσπασματικό σύστημα των προηγούμενων Αποφάσεων Πλαίσιο για το “Ευρωπαϊκό Ένταλμα Δέσμευσης” και το “Ευρωπαϊκό Ένταλμα Απόδειξης”. Με την ΕΕΕ θεσμοθετείται ένα ενιαίο και μονοδιάστατο εργαλείο για τη διενωσιακή συλλογή, απόκτηση και αξιοποίηση κάθε είδους αποδεικτικών στοιχείων. Το σύστημα της ΕΕΕ διαμορφώνεται στο πρότυπο της Απόφασης Πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και διέπεται από την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Η προστιθέμενη αξία της Οδηγίας έγκειται στο ότι για πρώτη φορά προβλέπεται ρητώς ότι η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης δεν ισχύει απεριόριστα, αλλά αντιρροπείται από την αρχή της αναλογικότητας και από την προστασία των θεμελιωδών ενωσιακών δικαιωμάτων του διωκομένου προσώπου.

Δείτε περισσότερα εδώ.