Η επιφέρουσα την απώλεια και η διατηρούσα την αποζημίωση πελατείας καταγγελία από τον εμπορικό αντιπρόσωπο/ομοιάζοντα διανομέα – Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 9 παρ. 3 εδ. β΄ του π.δ. 219/1991

Η αποδέσμευση του εμπορικού αντιπροσώπου (ή του ομοιάζοντος με αυτόν διανομέα ή άλλου μεσολαβητή του εμπορίου) από τη σύμβαση διανομής μπορεί, ανάλογα με τις περιστάσεις, να έχει ως συνέπεια είτε την απώλεια είτε τη διατήρηση της αποζημίωσης πελατείας και της αξίωσης αποκατάστασης της περαιτέρω ζημίας του. Υπό ποιες προϋποθέσεις επέρχεται το ένα ή το άλλο αποτέλεσμα  αποτελεί το αντικείμενο της μελέτης, στο πλαίσιο της οποίας αναλύονται κυρίως τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την ερμηνεία του άρθρου 9 παρ. 3 εδ. β΄ του Π.Δ. 219/1991. Επιπλέον, με βάση τη σύμφωνη με την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ ερμηνεία της ανωτέρω διάταξης του Π.Δ. 219/1991, επιχειρείται η κριτική αξιολόγηση της σχετικής νομολογίας, ιδίως του Αρείου Πάγου, με στόχο την ενίσχυση της πρακτικής αποτελεσματικότητάς της.

Δείτε περισσότερα εδώ.