Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη

Η δυσλειτουργική γονική μέριμνα μετά τον ν. 4800/2021: Οι διαφωνίες των γονέων και η κακή άσκηση της γονικής μέριμνας

Με τον ν. 4800/2021 μεταρρυθμίστηκαν και δύο άρθρα του Αστικού Κώδικα που αφορούν δυσλειτουργίες της γονικής μέριμνας, και συγκεκριμένα το άρθρο 1512, για τις διαφωνίες των γονέων κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας, και το άρθρο 1532, για την κακή άσκησή της. Στο νέο άρθρο 1512 ο νομοθέτης επιχείρησε να ενισχύσει την αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας, καθώς πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο, καθιέρωσε την προσπάθεια των γονέων να συνεννοηθούν κατά το δυνατόν μεταξύ τους και να βρουν αμοιβαία αποδεκτές λύσεις προς όφελος και του παιδιού τους. Σε ό,τι αφορά εξάλλου στο άρθρο 1532, μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα παράγραφος 2 του άρθρου, όπου εξειδικεύονται ρητά πέντε “επιλήψιμες” γονεϊκές συμπεριφορές ως περιπτώσεις κακής άσκησης της γονικής μέριμνας. Στη μελέτη επιχειρείται μια ερμηνευτική προσέγγιση του συνόλου των διατάξεων των νέων άρθρων 1512 και 1532 ΑΚ, και ασκείται βέβαια, όπου χρειάζεται, και κριτική.

Δείτε περισσότερα εδώ.