Γεώργιος Γεωργιάδης

Η απαλλαγή του εγγυητή λόγω έκλειψης του δικαιοπρακτικού θεμελίου της σύμβασης εγγύησης

Στη μελέτη εξετάζεται ενδελεχώς η δυνατότητα απαλλαγής του εγγυητή λόγω έλλειψης ή έκλειψης (ανατροπής) του δικαιοπρακτικού θεμελίου της σύμβασης εγγύησης κατ’ εφαρμογή των ΑΚ 288 και 388. Πρέπει από την αρχή να επισημανθεί ότι το ζήτημα αυτό είναι διαφορετικό από το πρόβλημα που ανακύπτει όταν ελλείπει ή εκλείπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο (όχι της σύμβασης εγγύησης αλλά) της κύριας έννομης σχέσης, που υφίσταται μεταξύ δανειστή και πρωτοφειλέτη, με συνέπεια την απόσβεση ή τη μείωση της κύριας οφειλής, οπότε ωφελείται και ο εγγυητής βάσει της αρχής του παρεπομένου, η οποία διατρέχει το δίκαιο της εγγύησης στον Αστικό Κώδικα.

Δείτε περισσότερα εδώ.